Privacyverklaring
     

 

Wie zijn wij?
Historische Kring Gemeente Leek e.o. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

- Voornaam en uw achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Eventueel bankrekeningnummer.

Deze gegevens heeft u ons verstrekt omdat u lid bent geworden van onze vereniging.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Historische Kring Gemeente Leek e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van ons tijdschrift "Historisch Leek" en om u op de hoogte te houden van onze andere activiteiten
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Historische Kring Gemeente Leek e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Historische Kring Gemeente Leek e.o.  verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Historische Kring Gemeente Leek e.o. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Historische Kring Gemeente Leek e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de vereniging. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Historische Kring Gemeente Leek e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Historische Kring Gemeente Leek e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vereniging. 

Publicatie van foto’s
Doelstellingen van de vereniging: Het onderzoeken, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Leek en omgeving. Bevorderen dat panden, landschappen, gebruiken, dialecten, voorwerpen en uitdrukkingen die van historisch belang zijn, behouden blijven. Wij publiceren (oude) foto’s, namen, adressen e.d. in ons tijdschrift “Historisch Leek” en op Social Media. Ook dit zijn persoonsgegevens. Wij zijn van mening dat publicatie van deze foto’s de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet schaden. Bent u onverhoopt een andere mening toegedaan, dan vragen wij u dit aan ons kenbaar te maken. U kunt uw bezwaar richten aan onze vereniging.